Chronickej bolesti chrbta a účinnosť elektromagnetického pulzového poľa

Editor: | 6. decembra 2018

Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

PB Lee, YC Kim, YJ Lim, CJ Lee, SS Choi, SH Park, JG Lee a SC Lee, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea

Táto randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia skúmala účinnosť pulznej elektromagnetickej terapie (PEMT) u pacientov s chronickou bolesťou dolnej časti chrbta. Aplikácia aktívnej PEMT (n = 17) alebo placeba (n = 19) bola vykonávaná trikrát týždenne počas 3 týždňov. Pacienti boli hodnotení pomocou číselnej stupnice (NRS) počas 4 týždňov po skončení liečby. PEMT produkovala výraznú úľavu od bolesti počas sledovaného obdobia v porovnaní s počiatočnými hodnotami. Percentuálna zmena skóre NRS od začiatku štúdie bola významne vyššia v skupine s PEMT než v skupine s placebom vo všetkých troch bodoch merania. Po 4 týždňoch došlo k výraznému zlepšeniu počiatočných hodnôt v skupine s PEMT, v skupine s placebom sa žiadne významné rozdiely neobjavili.

Záver: Možno povedať, že PEMT znižuje bolesť a postihnutia a je potenciálne užitočným nástrojom na liečebné konzervatívne zvládanie chronických bolestí chrbta.

Chronické bolesti chrbta a magnetoterapia – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie pri chronických bolestiach chrbta? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri bolestiach chrbta? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri bolestiach chrbta.

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)