Liečba spasticity pulzovým magnetickým poľom u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Editor: | 6. decembra 2018

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

Nielsen J. F., Sinkjaer T., Jakobsen J., Neurologická klinika Fakultnej nemocnice v Aarhus, Dánsko

Spasticita sa všeobecne definuje ako stav zvýšeného svalového tonusu, ako odpor pri pasívnom naťahovaní svalu, ktorý sa zvýrazňuje s narastajúcou rýchlosťou tohto naťahovania. Etiologicky je najčastejšou príčinou spasticity úrazové poškodenie miechy alebo môže byť spasticita dôsledkom degeneratívneho ochorenia, napr. pri sclerosis multiplex. Vplyv opakovaných magnetických stimulácií na spasticitu bol hodnotený u 38 pacientov s roztrúsenou sklerózou v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii.Prvá skupina (n = 21) bola liečená opakovanou magnetickou stimuláciou, druhá skupina (n = 17) užívala placebo. Obe skupiny boli liečené 2krát denne počas 7 po sebe idúcich dní. Vlastné hodnotenie denných aktivít sa v aktívnej skupine zvýšilo o 22% (p = 0,007) a v skupine s placebom o 29% (p = 0,004). V aktívnej skupine došlo ku klinickému zlepšeniu spasticity, skóre bolo – 3,3 (+ / – 4,7) AU, skupina s placebom zaznamenala skóre + 0,7 (+ / – 2,5) AU (p = 0,003). Stretch reflex limit bol v skupinách s aktívnou liečbou + 4,3 ° (+ / – 7,5 °), t.j. zvýšený, v skupinách s placebom bol tento limit – 3,8 ° (+ / – 9,7 °), (p = 0,001).

Záver: Údaje uvedené v tejto štúdii potvrdzujú, že opakované magnetické stimulácie majú antispastický vplyv na roztrúsenú sklerózu.

Liečba spasticity u pacientov s roztrúsenou sklerózou a magnetoterapia – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na liečbu spasticity u pacientov s roztrúsenou sklerózou? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na liečbu spasticity u pacientov s roztrúsenou sklerózou? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na liečbu spasticity u pacientov s roztrúsenou sklerózou.

Súvisiace diagnóza: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)