Magnetizácia vody

Editor: | 20. júna 2019
Magnetizácia vody
Obrázok: Magnetizácia vody

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu magnetizácie vody: Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole aplikujeme na pitnú vodu a prípadne jedlá s veľkým obsahom vody (nápoje, ovocie a pod.). Takto ovplyvnené nápoje využívame tam, kde je žiaduce podporiť pitným režimom detoxikačné a metabolické deje v organizme.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri magnetizácii vody

Cieľ aplikácie pri magnetizácii vody: Ovplyvnením vnútornej štruktúry a väzieb molekúl vody, dochádza k aktivácii a zvýšeniu väzbových schopností vody ako rozpúšťadla. Magnetizovaná voda potom ovplyvňuje všetky metabolické deje v organizme.

Popis magnetizácie vody

Stimuláciu vody a potravín s vysokým obsahom vody nízkofrekvenčným pulzovým magnetickým poľom dochádza k určitým zmenám vo fyzikálnych vlastnostiach vody a jej biologickej aktivite. To možno využiť vtedy, keď je potreba podporiť liečbu úpravou pitného režimu.

Využitie magnetizovanej vody na liečebné účely možno datovať na tisícročia. Bola a stále je na celom svete využívaná skôr na základe empirických skúseností. Až v posledných rokoch sa objavujú prvé seriózne a vedecky podložené informácie o biologickej aktivite vody ovplyvnenej magnetickým poľom. Voda je v tele človeka i zvieraťa univerzálnym prostredím, v ktorom prebiehajú zložité životné deje. Predstavuje základné vehikulum ovplyvňujúce zdravotný stav a výkonnosť organizmu. Preto platí „Sine aqua deest vita“ – bez vody niet života.

Je rozpúšťadlom mnohých látok a významne sa uplatňuje v metabolizme na všetkých úrovniach, je nosičom minerálov, stopových prvkov, slúži ako chladiaca kvapalina a bráni tak prehriatiu organizmu. Ďalšou funkciou vody je odplavovanie splodín vznikajúcich pri metabolických procesoch vo forme moču.

Z fyzikálneho a chemického hľadiska nemá voda medzi ostatnými známymi zlúčeninami obdobu. Vykazuje anomálie vo všetkých svojich fyzikálno chemických vlastnostiach bez výnimky. Keby sa voda správala analogicky ako zlúčeniny podobného zloženia, nemohol by na zemi existovať život v tej podobe, ako ho poznáme dnes (M.Štěpánek a kol.).

Priestorovým usporiadaním molekuly vody je daný jej polárny charakter. Z dvoch molekúl vody jedna viaže vodík na kyslík, zatiaľ čo druhá (vplyvom kyslíkového atómu s voľným elektrónovým párom) sa spojí vodíkovým mostíkom. Toto spojenie vedie v správaní vody k mnohých anomáliam. Vodíkovými mostíkmi sa molekuly vody spájajú do podoby reťazcov a cyklických a rozvetvených útvarov. Všetky tieto útvary neustále vznikajú a zanikajú a najčastejšie bývajú obklopené monomérnymi molekulami vody. Tieto zväzky vedú napr. k tomu, že zlúčeniny s molekulou rovnakej podoby a veľkosti ako molekula vody sú za rovnakých stavových podmienok už v stave plynnom, kým voda zostáva ešte dlho v skupenstve kvapalnom alebo pevnom. Hoci ide o oxid najľahšieho chemického prvku – vodíka (oxid vodný), má tekuté skupenstvo. Všetky obdobné oxidy ťažších prvkov (uhlík, dusík, síra) sú za rovnakých podmienok v skupenstve plynnom.

Vodíkovými mostíkmi možno vysvetliť aj ďalšiu anomáliu vody – zväčšenie objemu pri prechode do tuhého skupenstva. Pri prechode do pevného stavu vzrastá objem o 10% a vzniknutý ľad pláva na vode – má menšiu hustotu ako kvapalná voda.
Anomália tepelnej rozťažnosti vody – maximálna hustota je pri 4°C. Je spôsobená tým, že sa molekuly vody pri nižších teplotách pod 4°C začínajú zhlukovať do útvarov podobných mriežke ľadu – t.j. s väčšími dutinami ako u vody pri vyššej teplote. Ak zahrievame vodu z 0°C na 4°C, zmenšuje sa jej objem a jej hustota rastie. Pri 4°C voda dosahuje maximálnu hustotu 1000 kg na kubický meter. Až od teploty 4°C vyššie sa objem vody zväčšuje a hustota sa zmenšuje. V zime sa najväčšia hustota vodných ekosystémov nachádza pri dne práve pri teplote 4°C, nad i pod, je teplota aj hustota iná (nižšia, vyššia); môžu tu prežívať organizmy v zimnom období.

Polárny charakter vody spôsobuje, že sa voda elektrickému poľu prispôsobuje ďaleko lepšie, ako iné kvapaliny. Teleso s elektrickým nábojom je vo vode okamžite obklopené opačne nabitými koncami zhlukov reťazcov molekúl vody, čo zníži vlastný náboj telesa a obmedzí jeho pôsobenie do okolia. Reťazce molekúl vody, ktoré nesú na svojich koncoch elektrické náboje, majú schopnosť rozpúšťať iónovej zlúčeniny a spôsobujú solvatáciu iónov.

Voda je nepružnou a nestlačiteľnou kvapalinou, čo je dôležité pre zachovanie tvaru organizmu.
Voda je zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Vodík aj kyslík majú tri izotopy. Z toho vyplýva, že voda je vlastne rôznorodou zmesou látok. Voda môže tvoriť deväť rôznych trojrozmerných zoskupení a je vlastne zmesou 42 látok.

Magnetické pole bezprostredne ovplyvňuje a určuje podobu zoskupení a útvarov vody. Bola preukázaná iná absorcia UV lúča vo vode magnetizovanej a nemagnetizovanej. Magnetizácia dáva vode úplne zvláštne a biologicky významné vlastnosti. Voda sa stáva mäkšia (znižuje sa povrchové a vnútorné napätie) a menia sa aj jej chuťové vlastnosti. Experimenty s používaním „magnetizovanej vody“ preukázali väčšiu odolnosť organizmu proti infekcii, regulačné účinky na tráviaci trakt a problémy s vylučovaním. Magnetizovaná voda pôsobí ako diuretikum, má protiaterosklerotické efekty, upokojujúce účinky na nervový systém, urýchľuje vylučovanie toxínov a splodín metabolizmu a napomáha regenerácii tkanív . Boli vykonané aj prvé experimenty na zvieratách, kde sa sledovali možné protinádorové účinky.

Využitie magnetoterapia na magnetizáciu vody

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia radu Biomag® umožňuje veľmi jednoducho prípravu magnetizovanej vody v domácich podmienkach – napr. vložením fľaše s vodou alebo ovocia do solenoidu. Táto voda má veľmi dobré detoxikačné účinky a celkovo napomáha k udržaniu a zlepšeniu kvality látkovej výmeny. Je vhodná taktiež na ošetrenie pokožky pri ekzéme a pod.

Zmagnetizovaná voda v kombinácii s ostatnou liečbou výrazne napomáha uzdraveniu. Používa sa zvyčajne vnútorne, ale môže byť použitá aj k vonkajšiemu výplachu očí, rany alebo popáleniny. V humánnej aj veterinárnej medicíne, v kombinácii s liečebnou nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou, ju možno podávať prakticky pri všetkých liečebných programov.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Máme zlé prekrvenie dolných končatín, bolesti v lýtkach. Cítim, že nám magnetoterapia pomáha. Navyše magnetujem pitnú vodu na pitie aj mäkké ovocie. Prístroj máme po ruke, kedykoľvek ho možno použiť.

Danuše Sobotková

Prístroj používam na chorú nohu a ďalej denne na magnetizáciu vody, ako aj na polievanie izbových kvetov, na ktoré to má tiež pozitívne účinky.

Jozef Marták, Moravské Lieskové

Veľmi často používame prístroj okrem iného aj na magnetizáciu vody. Pre mňa je výhodnejšie užívať tento prístroj doma, než jazdiť do rehabilitačného centra.

Ing. Petr Martínek, Maršovice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.