Podmienky poskytovania predĺženej záruky na prístroje Biomag.

1) Súhlasím, že vyplnené údaje môžu byť použité, avšak bez možnosti presnej identifikácie mojej osoby, na štatistiku spokojnosti a na propagáciu prístrojov Biomag na verejne dostupných materiáloch. Publikované môžu byť teda iba niektoré údaje v sekcii „Údaje o Vás (krok 1/3)“, napríklad meno, priezvisko, mesto, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, typ zariadenia, sériové číslo používaného prístroja a stručný popis doterajšieho používania prístrojov Biomag.

Nebude zverejnený email ani telefón, ulica alebo číslo domu. Môžu byť zverejnené všetky údaje vyplnené v sekcii „Účinnosť zdravotníckej pomôcky (krok 2/3) a Kvalita zdravotníckej pomôcky (krok 3/3)

2) Poskytovateľ záruky prehlasuje, že z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejní fotokópiu dokladu o kúpe ani žiadne údaje v ňom, ktoré by boli v rozpore s bodom 1 týchto podmienok..

3) Poskytovateľ predĺženej záruky je: Karel Hrnčíř – Biomag, Průmyslová 1270, 50601, Česká republika, IČO: 18848125. Adresa poskytovateľa záruky (centrálna prevádzkareň výrobcu prístrojov Biomag) je zároveň adresou na zasielanie produktov do servisu a na uplatnenie predĺženej záruky. Toto platí, pokiaľ sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne inak, napríklad na zaslaní do servisu cez lokálneho distribútora..

4) Predĺženou zárukou sa rozumie záruka na bezplatný servis a výmenu chybných súčiastok prístroja a aplikátorov, ktoré neboli poškodené z dôvodu nesprávneho používania podľa návodu na prístroj a všeobecných podmienok záruky platných v štandardnej lehote (24 mesiacov od kúpy prístroja). Predĺžená záruka sa však nevzťahuje na akumulátor, ktorý sa všeobecne považuje za spotrebný tovar a jeho výdrž je ovplyvnená intenzitou používania. Ďalej sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebovanie povrchov prístroja a jeho príslušenstvo.

Predĺženie záruky sa týka prístrojov BIOMAG® Lumina 3D-e od výrobného čísla 20-15439 a BIOMAG® Lumio 3D-e od výrobného čísla 21*00001.

V rámci krajín Európskej únie dopravu do servisu poskytovateľa záruky hrádí zákazník. Dopravu k zákazníkovi hradí poskytovateľ záruky. Mimo krajín Európskej únie, ak sa strany nedohodnú inak, má poskytovateľ záruky nárok účtovať poštovné za dopravu aj k zákazníkovi.

Dĺžka tejto predĺženej záruky o 12 mesiacov sa pripočíta k štandardnej záruke 24 mesiacov. Celková dĺžka záruky je teda 36 mesiacov od dátumu kúpy. Tento dátum musí byť čitateľne uvedený na fotokópii dokladu o zakúpení prístroja.

Predĺženú záruku je možné získať iba v prípade, že ste tento formulár s dotazníkom odoslali skôr, než uplynula štandardná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia prístroja.

Na uplatnenie predĺženej záruky je nutné doložiť fotokópiu kúpnej zmluvy alebo faktúru dokladajúcu kúpu. V opačnom prípade nebude predĺžená záruka poskytnutá.

5) Spoločne s produktom je nutné do servisu odoslať aj popis závady a kópiu emailu, ktorý potvrdzuje predĺženú záruku. Tento email dostanete po odoslaní tohto formulára a našej kontrole všetkých údajov.

Táto verzia podmienok je platná od 20. 10. 2022