Podmienky poskytovania predĺženej záruky na prístroje Biomag.

Podmienky poskytovania predĺženej záruky na prístroje Biomag.

1) Súhlasím, že vyplnené údaje môžu byť použité, avšak bez možnosti presnej identifikácie mojej osoby, na štatistiku spokojnosti a na propagáciu prístrojov Biomag na verejne dostupných materiáloch. Publikované môžu byť teda iba niektoré údaje v sekcii „Údaje o Vás (krok 1/3)“, napríklad meno, priezvisko, mesto, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, typ zariadenia, sériové číslo používaného prístroja a stručný popis doterajšieho používania prístrojov Biomag.

Nebude zverejnený email ani telefón, ulica alebo číslo domu. Môžu byť zverejnené všetky údaje vyplnené v sekcii „Účinnosť zdravotníckej pomôcky (krok 2/3) a Kvalita zdravotníckej pomôcky (krok 3/3)

2) Poskytovateľ záruky prehlasuje, že z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejní fotokópiu dokladu o kúpe ani žiadne údaje v ňom, ktoré by boli v rozpore s bodom 1 týchto podmienok..

3) Poskytovateľ predĺženej záruky je: Karel Hrnčíř – Biomag, Průmyslová 1270, 50601, Česká republika, IČO: 18848125. Adresa poskytovateľa záruky (centrálna prevádzkareň výrobcu prístrojov Biomag) je zároveň adresou na zasielanie produktov do servisu a na uplatnenie predĺženej záruky. Toto platí, pokiaľ sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne inak, napríklad na zaslaní do servisu cez lokálneho distribútora..

4) Predĺženou zárukou sa rozumie záruka na bezplatný servis a výmenu chybných súčiastok prístroja a aplikátorov, ktoré neboli poškodené z dôvodu nesprávneho používania podľa návodu na prístroj a všeobecných podmienok záruky platných v štandardnej lehote (24 mesiacov od kúpy prístroja). Predĺžená záruka sa však nevzťahuje na akumulátor, ktorý sa všeobecne považuje za spotrebný tovar a jeho výdrž je ovplyvnená intenzitou používania. Ďalej sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebovanie povrchov prístroja a jeho príslušenstvo..

V rámci krajín Európskej únie dopravu do servisu poskytovateľa záruky hrádí zákazník. Dopravu k zákazníkovi hradí poskytovateľ záruky. Mimo krajín Európskej únie, ak sa strany nedohodnú inak, má poskytovateľ záruky nárok účtovať poštovné za dopravu aj k zákazníkovi.

Dĺžka tejto predĺženej záruky o 12 mesiacov sa pripočíta k štandardnej záruke 24 mesiacov. Celková dĺžka záruky je teda 36 mesiacov od dátumu kúpy. Tento dátum musí byť čitateľne uvedený na fotokópii dokladu o zakúpení prístroja.

Predĺženú záruku je možné získať iba v prípade, že ste tento formulár s dotazníkom odoslali skôr, než uplynula štandardná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia prístroja.

5) Spoločne s produktom je nutné do servisu odoslať aj popis závady a kópiu emailu, ktorý potvrdzuje predĺženú záruku. Tento email dostanete po odoslaní tohto formulára a našej kontrole všetkých údajov.

Táto verzia podmienok je platná od 16. augusta 2022

Karel Hrnčíř – Biomag
Průmyslová 1270, 506 01, Česká republika
IČO: 18848125, DIČ: CZ8205153176
Tel: +420 493 691 730, Fax: +420 493 691 730
E-mail: karel.hrncir@biomag.cz  | www.biomag.cz