Prístroje a postupy využívajúce elektromagnetické pole a elektrickú energiu. Magnetoterapia Biomag

Editor: | 3. júna 2019

Prístroje pre pulznú magnetoterapiu na trhu majú rôzne parametre, a preto sa aj spektrum účinkov týchto prístrojov líši.

Liečebných prístrojov využívajúcich elektromagnetické pole a elektrické prúdy je celý rad. Spektrum generovaného elektro-magnetického žiarenia je veľmi široké a preto aj biologické účinky sú značne rozdielne. Iba orientačne menujme niektoré zariadenia a liečebné postupy, s ktorými sa čitateľ najčastejšie stretáva v bežnom živote a v lekárskej starostlivosti.

Permanentné magnety

K najstarším a najjednoduchším patria permanentné magnety. Na výrobu permanentných magnetov sa objavil celý rad rôznych zliatin (v súčasnej dobe dominujú zmesi bária a železa, a prípadne samária, kobaltu, neodýmia). Tieto permanentné magnety sa obvykle prikladajú na telo.

Ferritové magnety

Klasický ferritový magnet (na nástenky) môže mať vo vzdialenosti 1 cm od svojho povrchu magnetickú indukciu približne 30 až 70 mT (militesla), teda tisíckrát väčšiu než je pole zeme. Vo vzdialenosti asi 30 cm od povrchu ferritového magnetu je jeho pole porovnateľné s poľom zeme.

Magnetofory

Magnetofory sú fólie z mäkkej plastickej hmoty, do ktorej sú inkorporované mäkké feromagnetické partikule, ktoré sú šachovnicovo magnetizované. Indukcia na povrchu magnetoforu je do 40 mT, ale vzhľadom k malej hrúbke materiálu je výrazný gradient a vo vzdialenosti 5 cm je indukcia magnetického poľa zlomkom indukcie na povrchu.

Biolampy

Biolampy využívajú polarizované svetlo, ktoré na rozdiel od laseru nie je ani monochromatické ani koherentné. Účinky a indikácie biolampy sú obdobné ako pri lasere, rozdiel je vo výkone a schopnosti prieniku do tkanív. Prienik do hĺbky tkanív pri biolampe je minimálny.

Nízkofrekvenčné prúdy

Nízkofrekvenčné prúdy 0 až 1000Hz používané k rehabilitácii sú vytvárané prerušovaním galvanického prúdu, modifikáciou striedavého sieťového prúdu alebo elektronickým generovaním. Nízkofrekvenčné prúdy sa aplikujú pomocou prikladaných elektród.

Diadynamické prúdy

Diadynamické prúdy sú veľmi rozšírenou formou nízkofrekvenčnej terapie. Princípom je aplikácia nízkofrekvenčných sínusových monofázických prúdov priliehajúcich na galvanickú zložku. Diadynamické prúdy sa aplikujú pomocou prikladaných elektród. Vedú k ohrevu tkanív.

Bezkontaktná vysokofrekvenčná terapia

Bezkontaktná vysokofrekvenčná terapia využíva striedavý prúd s frekvenciou viac ako 100 kHz až 300 GHz. Patrí sem krátkovlnná diatermia, kapacitné dielektrotermie a indukčné induktotermie. Pri bezkontaktnej vysokofrekvenčnej terapii týchto metód dochádza v exponovaných tkanivách mimo iných efektov k premene elektromagnetickej energie na energiu tepelnú, takže vyvoláva prehriatie tkanív.

Dištančná elektroterapia

Dištančná elektroterapia využíva elektrického prúdu, ktorý vzniká v hĺbke tkaniva prostredníctvom elektromagnetickej indukcie. Svojimi mechanizmami účinku tvorí dištančná elektroterapia prechod medzi elektroterapiou a magnetoterapiou. Na rozdiel od magnetoterapie, kde liečebným prostriedkom je predovšetkým magnetické pole, ide pri dištančnej elektroterapii o využitie elektrickej zložky elektromagnetického poľa.

Magnetoterapia

Magnetoterapia patrí medzi bezkontaktné elektroterapeutické metódy. Pri magnetoterapii je elektrická zložka elektromagnetického poľa v tkanivách (elektrické napätie a elektrický prúd) v priemere 100x menšia než pri klasickej (kontaktná) elektroterapii.

Magnetoterapia využíva na terapeutické účely všeobecné biologické účinky magnetickej zložky elektromagnetického poľa. Magnetické pole vzniká okolo každého vodiča, ktorým preteká elektrický prúd a jeho vlastnosti závisia na vlastnostiach tohto elektrického prúdu. Tento jav je označovaný ako elektromagnetická indukcia.

Typy a frekvencie magnetického poľa

Magnetické pole môže byť: statické, striedavé a pulzové. Pri pulzových magnetických poliach je dôležitá aj frekvencia. Delí sa na:

  • nízkofrekvenčné – od 0 do 100 až 150 Hz
  • vysokofrekvenčné – 9 až 250 MHz, spojené do skupín s nízkou frekvenciou (40 až 640 Hz

V žiadnom prípade nie je pri nízkofrekvenčnej magnetoterapii cielene využívaný tepelný účinok, čo ju odlišuje od vysokofrekvenčnej terapie, predovšetkým kapacitnej metódy. Z toho vyplýva, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia je vhodnou metódou aj tam, kde sú v tkanivách kovové náhrady, implantáty, protézy. Prístrojov na magnetoterapiu bolo a už existuje veľké množstvo, niektoré sa ponúkajú aj v SR. Mnohé z nich v nedávnej minulosti boli skutočne na vysokej technickej úrovni, honosili sa množstvom tzv. liečebných programov, ale boli veľké a zložité na ovládanie a pre pacienta bola táto liečba ťažko dostupná.

Snahou bolo vyrobiť účinný generátor, ktorý je porovnateľný aj s najnáročnejšími zahraničnými prístrojmi, a ktorý sami pacienti obslúžia podľa návodu. Jeho hlavnou prednosťou (magnetoterapia) je možnosť dlhodobého alebo denne niekoľkokrát opakovaného používania, bez toho, aby dochádzalo k prehrievaniu cievok a prerušovaniu aplikácie magnetického poľa. Preto dostávate „do ruky“ prístroje novej série magnetoterapie BIOMAG, aby ste si sami mohli už pri prvých náznakoch ochorenia aplikovať magnetické pole a to ešte v čase, keď ťažkosti sú funkčného charakteru a nie sú ešte fixované. Je tu veľká nádej hneď na začiatku pomocou nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (magnetoterapie) zabrániť ďalšiemu zväčšovaniu ťažkostí a napr. pri pohybovom aparáte dokonca zabrániť úplnej bezmocnosti, čo nie je príklad nijak vzácny

Magnetoterapia – prístroje a aplikátory

Na terapiu elektromagnetom je potrebný nielen vlastný generátor, vo väčšine prípadov je to zložitý prístroj, ktorý vydáva elektrické impulzy, ale aj aplikátor – čo sú rôzne tvarované cievky. Bežne a účinne sa používa doskových aplikátorov, čiže cievok z drôtov, ktoré vytvárajú homogénne magnetické pole, ďalej potom aplikátorov v tvare dutého valca, ktoré nazývame solenoidy. Tieto sa podľa doterajších klinických výsledkov javia, najmä pri aplikáciách do hĺbky tkaniva, ako najúčinnejšie. Práve takéto aplikátory sa používajú na prístroje novej série BIOMAG a navyše špeciálne upravené, aby generované magnetické pole zasiahlo tie časti ľudského tela, kde sa to vyžaduje.

Zmieňovali sme sa už o tzv. biotropných parametroch magnetického poľa, ktorých znalosť je dôležitá na optimálny liečebný efekt. Celkovo je týchto parametrov niekoľko, ale najdôležitejšie sú tri. O indukcii sme sa už zmieňovali, je to jeden z najdôležitejších parametrov. Ďalším dôležitým parametrom je frekvencia pulzov, čiže ich počet za 1 sekundu.

Nízkofrekvenčná magnetoterapia

V našej tzv. nízkofrekvenčnej magnetoterapii sa najčastejšie používajú frekvencie od 1 do 25-81 pulzov/sec. Najvhodnejšia kombinácia frekvencie pulzov, ktoré majú liečebný efekt, je zabudovaná do prístroja, ktorý je Vám ponúkaný. Pulzy môžu byť v pravidelných intervaloch, či v určitých zhlukoch. Je to vlastne skupina krátkych impulzov idúcich tesne za sebou, potom nasleduje krátka pauza a toto sa opakuje.

Ďalším a prakticky najdôležitejším parametrom je tvar pulzu. Na tomto parametri je závislá biologická odpoveď tkaniva. Teoreticky je možné vytvoriť veľké množstvo variácií týchto pulzov. Najviac efektívne a osvedčené kombinácie pulzov boli potom využité pri konštrukcii prístrojov magnetoterapie BIOMAG.

Prístroje a postupy využívajúce elektromagnetické pole – Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o prístrojoch a postupoch využívajúcich elektromagnetické pole? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.