Únava u pacientov s roztrúsenou sklerózou a vplyv pulznej magnetoterapie BEMER

Editor: | 6. decembra 2018

Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

J. Piatkowski, M. D., S. Kern, Ph. D. a T. Ziemssen, M. D., The Journal of alternative and comlementary medicine, 2009

Cieľ : Predchádzajúce štúdie popisovali priaznivý vplyv elektromagnetickej terapie na výraznú únavu pacientov s roztrúsenou sklerózou ( MS ). Táto štúdia bola zameraná na zhodnotenie dlhodobých účinkov BEMER na MS súvisiace s väzbou na únavu pacientov. Pacienti: 37 relabujúcich – remitujúcich pacientov s MS s významnými prejavmi únavy. Intervencia sa skladala z liečby magnetickým poľom BEMER, liečba trvala 12 týždňov – dvakrát denne po dobu 8 minut. Výsledok: Hlavným kritériom bola zmena v MFIS medzi začiatkom a 12. týždňom liečby. Sekundárnymi kritériami boli zmeny v škálach FSS, ADS – L, MSFC a EDSS. Výsledky: Boli zaznamenané významné rozdiely hodnôt po 12 týždňoch v prospech skupiny s aktívnou liečbou ( 26,84 vs. 36,67, p = 0,024). Ďalej boli v skupine s aktívnou liečbou významne nižšie hodnoty FSS ako v skupine s placebom (3,5 oproti 4,7, p = 0,016). Po 6 týždňoch sledovania oboch skupín sa nelíšili hodnoty MFIS a FSS. V škále MFIS došlo pri aktívnej liečbe k výraznému poklesu vo fyzickej (p = 0,01) a kognitívnej (p = 0,041) podstupnici, nie však v podstupnici psychologickej. BEMER terapia bola dobre tolerovaná.

Záver: V pilotnej štúdii bol dokázaný priaznivý účinok BEMER intervencie na únavu pacientov s roztrúsenou sklerózou.

Roztrúsená skleróza a účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na roztrúsenú sklerózu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na roztrúsenú sklerózu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na roztrúsenú sklerózu.

Súvisiace diagnóza: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)