Certifikáty

Filozofiou firmy Biomag® je vyrábať vysoko kvalitné produkty, ktoré dobre slúžia ich používateľom dlhé roky. Za týmto účelom je počas vývoja našich produktov kladený obrovský dôraz na každý detail a to ako z pohľadu úžitkovej hodnoty a vysokej účinnosti našich prístrojov, tak z pohľadu použitých, nadštandardne kvalitných materiálov a výrobných procesov.

Prezrite si certifikáty k produktom magnetoterapie Biomag® od prestížnych odborných autorít, ktoré dokladajú vysokú kvalitu prístrojov Biomag® a sú uznávané na predaj prístrojov Biomag® nielen na európskom kontinente, ale aj v Ázii a Amerike.

Systémová certifikácia

Štandard ISO 13 485 je určený výrobcom zdravotníckych pomôcok a súvisiacich služieb a vznikol vzhľadom k väčším nárokom na systém manažmentu kvality pre tieto subjekty. Pomáha im poskytovať produkty a súvisiace služby v takej kvalite, aby dokázali splniť očakávania zákazníkov a dostáť legislatívnym požiadavkám štátnych orgánov.

Vydavateľom týchto certifikátov je: 3EC International

Produktová certifikácia

ES certifikát je nezávislým overením posúdenia zhody výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády, ktoré vykonáva výrobca. Vystavovateľ ES certifikátu deklaruje, že výrobca správne vykonal proces posudzovania zhody a môže vystaviť vyhlásenie o zhode ES.

Výrobca je povinný zdravotnícky prostriedok označovať značkou CE spoločne s identifikačným číslom autorizovanej osoby zodpovednej za vykonávanie úkonov stanovených zákonom o zdravotníckych pomôckach.

Vystavovateľom týchto certifikátov je: 3EC International

Biomag® Lumina 3D-e

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag® dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

CB systém čiže systém IECEE-CB je najrozšírenejším svetovým certifikačným systémom v obore elektrotechnických výrobkov. Ide o dohodu o uznávaní výsledkov skúšok podľa medzinárodných noriem IEC pre elektrickú bezpečnosť elektrotechnických výrobkov.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (CB systém) a 3EC International (Vyhlásenie zhody).

Biomag® Lumio 3D-e

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag® dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a deklaruje, že zariadenie Biomag® je v zhode s požiadavkami podľa platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (CB systém) a 3EC International(Vyhlásenie zhody).

Biomag® LightFit Duo

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a deklaruje, že zariadenie Biomag® je v zhode s požiadavkami podľa platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Posudzovateľom certifikátu je: Elektrotechnický skúšobný ústav (Certifikát) a 3EC International(Vyhlásenie zhody).

Veterinární certifikáty

Certifikát voľného predaja dokladuje, že veterinárne technický prostriedok Biomag® Lumina VET môže byť vyrábaný a bez obmedzenia uvádzaný do obehu na veterinárne účely. Tento certifikát umožňuje predaj do krajín Európskej únie a ďalších krajín.

Posudzovateľom certifikátu je: Ústav pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Karel Hrnčíř - Biomag® - firemní dokumenty

Vo výpise z obchodného registra poskytuje obchodná firma Karel Hrnčíř – Biomag® základné identifikačné informácie o spoločnosti.
Správnosť výpisu z obchodného registra potvrdzuje: Krajský súd v Hradci Králové.

Výpis zo živnostenského registra preukazuje pre obchodnú firmu Karel Hrnčíř – Biomag® vlastníctvo živnostenského oprávnenia pre podnikanie v obore činnosti – výroba zdravotníckych pomôcok a v ďalších odboroch.
Vydavateľom výpisu zo živnostenského registra je: Živnostenský úrad Hořice

Osvedčením o registrácii dokladuje spoločnosť Karel Hrnčíř – BBiomag®, že je platcom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom Osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je: Finančný úrad v Hořicích

Petr Hrnčíř - Biomag®- firemní dokumenty

Výpis zo živnostenského registra preukazuje pre obchodnú firmu Petr Hrnčíř vlastníctvo živnostenského oprávnenia pre podnikanie v obore činnosti – výroba zdravotníckych pomôcok, sprostredkovanie obchodu a služieb a v ďalších odboroch vo výpise uvedených.
Vydavateľom výpisu zo živnostenského registra je: Živnostenský úrad Hořice.

Rozhodnutím o registrácii dokladuje spoločnosť Petr Hrnčíř, že je platcom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom Osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je: Finančný úrad v Hořicích.

Biomag Medical s.r.o. - firemní dokumenty

Vo výpise z obchodného registra poskytuje Biomag Medical s.r.o. základné identifikačné informácie o spoločnosti.
Správnosť výpisu z obchodného registra potvrdzuje: Krajský súd v Hradci Králové.

Biomag Medical s.r.o. je zaregistrovaný v Registri ekonomických subjektov (register EORI) a bol mu pridelený jedinečný identifikátor (číslo EORI – Economic Operators Registration and Identification number). Číslo EORI slúži ako jedinečný identifikátor pri komunikácii s colnými orgánmi.
Vydavateľom rozhodnutia o pridelení identifikátora hospodárskeho subjektu (číslo EORI) je: Colný úrad pre Královéhradecký kraj.

Rozhodnutím o registrácii dokladuje spoločnosť Biomag Medical s.r.o., že je platcom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom Rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je: Finančný úrad pre Královéhradecký kraj, Územné pracovisko v Jičíne.

Certifikát Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok.

Spoločnosť Biomag® je členom Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Všetky firmy, ktoré sú členmi Asociácie, deklarujú vysokú kvalitu svojich výrobkov a vzťahov so zákazníkmi.