Patentovaná 3D magnetoterapia
MDR CERTIFIED

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Obchodné podmienky - Karel Hrnčíř

Chomutice nie. p. 81, 507 53

prevádzkareň Jičín 506 01, Průmyslová 1270, ID 18848125,

v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, zapísaná v oddiele A, vložka 11764, ďalej len „predávajúci“

E-mail: [email protected]

www: https: //www.biomag.cz

telefón: +420 493 691 730

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, INFORMÁCIE

 • Predávajúci, výrobca a distribútor zdravotníckych pomôcok na magnetoterapiu Biomag®, uzatvára obchodnú spoluprácu osobnou návštevou alebo prostredníctvom e-mailovej či telefonickej komunikácie.
 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“).
 • Tieto podmienky sú platné od 1. októbra 2018, ich znenie môže predávajúci zmeniť alebo doplniť, pričom každá takáto zmena alebo doplnenie je platné odo dňa umiestnenia úplného znenia obchodných podmienok spoločnosti Karel Hrnčíř – BIOMAG na internetovej stránke www.biomag.cz. Práva a povinnosti vyplývajúce z obchodných vzťahov pred účinnosťou týchto Podmienok alebo ich zmien a doplnkov sa riadia predchádzajúcimi Podmienkami.
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovení OZ.
 • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 • Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Pri uzatváraní kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť všetky informácie správne a pravdivo.
 • Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby jeho operátora.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok, v lehotách a v súlade s postupom uvedeným nižšie v týchto obchodných podmienkach.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu písomne na základe ponuky predávajúceho alebo požiadavky kupujúceho.
 • Ponuke (dopytu) tovaru a uzavretiu kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak, môže predchádzať zmluvný vzťah zmluvy o nájme hnuteľných vecí uzavretej na účely testovania tovaru.
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa, že náklady spojené s dodaním tovaru sú zahrnuté v kúpnej cene.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od dodania tovaru, pokiaľ kupujúci už nemá tovar v držbe na základe predtým uzavretej zmluvy o prenájme hnuteľného majetku.
 • V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci doručí daňový doklad – faktúru kupujúcemu poštou alebo spolu s tovarom.
 • Pri doručení tovaru na dobierku prostredníctvom „Balíka do ruky Českej pošty“ účtujeme poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka Českej pošty.
 • Akcia: „Navyše môžete získať ročný zákaznícky bonus, skvelý praktický prístroj BIOMAG LightFit Duo“ je podmienená kúpou sady Biomag Lumina 3D-e FSe.

3. DODANIE TOVARU

 • Predávajúci dodá kupujúcemu tovar kompletný v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
 • V prípade, že kupujúci už vlastní tovar na základe predchádzajúcej zmluvy o prenájme hnuteľného majetku, za deň prevzatia tovaru kupujúcim sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, keď uplynula doba prenájmu.
 • V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 • V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
 • Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia, certifikáty, doručí predávajúci kupujúcemu súčasne s tovarom, ak je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, inak najneskôr do 10 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky.
 • Od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, nemožno odstúpiť.
 • Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu preukázateľným spôsobom do 14 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Pre uľahčenie komunikácie sa odporúča uviesť v odstúpení od zmluvy dátum nákupu alebo číslo zmluvy, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia.
 • Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár (príloha 2) poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, alebo na e-mailovú adresu predávajúceho: [email protected].
 • Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu plne zodpovedajúcu kúpnej cene a nákladom zaplateným za jeho dodanie do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, a nesmie vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, preto nie je možné vrátiť tovar na dobierku.
 • Ak je vrátený tovar poškodený v dôsledku porušenia povinností kupujúceho, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru (škodu) a započítať ju na vrátenú kúpnu cenu.
 • Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to aj pred prevzatím tovaru.
 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru, ale v čase, keď bol tovar predávajúcim preukázateľne odoslaný kupujúcemu, platia podmienky, ako keby k odstúpeniu od zmluvy došlo po prevzatí tovaru.
 • Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA – REKLAMAČNÉ KONANIE

Kvalita pri príjme

 • Ak má prevzatý tovar vady (napr. nemá dohodnuté alebo odôvodnene očakávané vlastnosti, nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá množstvo, miera, hmotnosť alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo dokonca predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 • Ak sa vada objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.

Zákonné práva z chýb

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas 24-mesačnej záručnej doby alebo počas doby používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode.
 • V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa vlastného uváženia reklamovať vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu):
  odstrániť vadu dodaním novej položky bez vady alebo dodaním chýbajúcej položky;
  závada sa opraví bezplatne;
  primeranú zľavu z kúpnej ceny;
  alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
 • Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.
 • V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Ak sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 • Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo nedodržaním návodu na použitie.
 • Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

Všeobecné

 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o sťažnosti bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, alebo ak je na rozhodnutie potrebné posúdenie. Informácie o potrebe odborného posúdenia budú kupujúcemu oznámené v tejto lehote.
 • Predávajúci nie je povinný uspokojiť nároky kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil.
 • Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (doklad o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa počas prepravy nepoškodil, a mal by byť čistý a kompletný.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli.
 • V ostatných ohľadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o práva z vadného plnenia, riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 • Práva z vadného plnenia a reklamácie uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, alebo na adrese elektronickej pošty predávajúceho: [email protected] uvedenej na internetovej stránke www.biomag.cz.

6. OCHRANA ÚDAJOV

 • Kupujúci súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú predávajúcim spracúvané a uchovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný o tom, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a má právo tieto údaje zmeniť alebo písomne vyjadriť svoj nesúhlas s ich spracovaním.
 • Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Kupujúci môže informovať predávajúceho, že si želá ukončiť zasielanie obchodných oznámení, ak s tým predtým súhlasil, na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

V rámci nariadenia poskytujeme kupujúcim nasledujúce základné informácie o spracovaní osobných údajov:

 • Pri predaji alebo poskytovaní iných služieb je správcom údajov predávajúci. Spracúva osobné údaje v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté na základe týchto obchodných podmienok, a to výlučne na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo čiastkovej doplnkovej služby uvedenej v týchto obchodných podmienkach, ktorú poskytuje predávajúci. Ide o osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ak sú potrebné na poskytovanie služby. Právnym titulom na spracovanie osobných údajov je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a osobou, ktorá údaje poskytla. V čiastočných prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na ich nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov predávajúceho (napr. na účely reklamácie).
 • Osobné údaje podliehajú ochrane údajov podľa platných právnych predpisov, najmä nariadenia.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nemôže predávajúci uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu, v súvislosti s ktorou sa v týchto obchodných podmienkach vyžaduje poskytnutie osobných údajov.
 • Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté podľa týchto obchodných podmienok, po dobu, po ktorú môže kupujúci alebo tretia strana uplatňovať akékoľvek práva súvisiace s uzatvorenou kúpnou zmluvou alebo inou službou, v súvislosti s ktorou boli osobné údaje poskytnuté, a to za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prenos osobných údajov tretím stranám

 • Akékoľvek osobné údaje, ktoré sú Predávajúcemu odovzdané na základe týchto Obchodných podmienok, môže Predávajúci odovzdať za podmienok stanovených zákonom výlučne subjektom a orgánom oprávneným na prístup k týmto údajom podľa osobitných právnych predpisov.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov

 • Osobné údaje odovzdané predávajúcemu podľa týchto podmienok budú bezpečne uložené v elektronickej alebo papierovej forme.
 • Predávajúci poskytuje najmä nasledujúce záruky bezpečnosti osobných údajov spracúvaných pri plnení týchto obchodných podmienok:
  (a) opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov počas manuálneho spracúvania v tom zmysle, že spracúvanie osobných údajov vykonávajú len poučené osoby;
  (b) existujú záznamy, ktoré umožňujú zistiť a overiť, kedy, kto a z akého dôvodu osobné údaje zaznamenal alebo inak spracoval;
  (c) sa zabráni neoprávnenému prístupu k dátovým nosičom obsahujúcim osobné údaje;
  (d) sú zavedené postupy na ochranu osobných údajov;
  (e) predávajúci pravidelne monitoruje a kontroluje procesy spracovania osobných údajov, pravidelne školí zamestnancov v oblasti metód, postupov a bezpečnosti;
  (f) osobné údaje sa považujú za dôverné informácie.

Poskytovanie informácií o spracovaní osobných údajov

 • Dotknutá osoba má za určitých podmienok stanovených v nariadení právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Spôsob, akým môže dotknutá osoba uplatniť tieto práva, a ďalšie dôležité informácie, najmä o zodpovednej osobe predávajúceho, sú uvedené v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke predávajúceho Karel Hrnčíř – BIOMAG, www.biomag.cz.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi českým právom, aj keď je kupujúcim zahraničná osoba.
 • Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
 • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok si vyžadujú písomnú formu.
 • Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne.
 • Vzor poučenia o práve odstúpiť od zmluvy (príloha 1) a vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (príloha 2) sú prílohou obchodných podmienok.
 • V prípade, že navštívite www. biomag.cz, kde sú uvedené všetky informácie o našich produktoch a prostredníctvom ktorých poskytnete akékoľvek osobné údaje, sa s týmito údajmi zaobchádza v súlade so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na webovej stránke staging.biomag.cz.

Správcom webovej stránky www.biomag.cz je spoločnosť Biomag Medical s.r.o., ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti Karel Hrnčíř – BIOMAG pri správe osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

V Jičíne dňa 30. 10. 2018
Karel Hrnčíř – BIOMAG

Tu si môžete stiahnuť Všeobecné podmienky.

Príloha 1

Vzor oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
 • Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar, alebo keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru.
 • Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte podnik informovať o svojom odstúpení od tejto zmluvy:

Karel Hrnčíř – BIOMAG
Chomutice nie. p. 81,507 53
prevádzkareň Jičín 506 01, Průmyslová 1270, ID:18848125,
v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel A, vložka 11764
E-mail: [email protected]
www: https: //www.biomag.cz
telefón: +420 493 691 730

 • formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie ste povinní tak urobiť. Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky na našej webovej stránke https://www.biomag.cz. Ak využijete túto možnosť, okamžite vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 • Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Ak odstúpite od tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady.
 • Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, prevziať späť alebo ho odovzdať na adrese Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01. Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám tovar pošlete späť pred uplynutím 14 dní.
 • Náklady na vrátenie tovaru: priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 • Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

Príloha 2

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
Vzor formulára si môžete stiahnuť tu.

Karel Hrnčíř, – BIOMAG

Chomutice nie. p. 81, 507 53

prevádzkareň Jičín 506 01, Průmyslová 1270, ID 18848125,

v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel A, vložka 11764

e-mail:b [email protected]

www: https: //www.biomag.cz

Dátum stiahnutia: …………………………….

Vec: Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o kúpe nižšie uvedeného tovaru:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
(uveďte stručný opis tovaru, najlepšie opis zodpovedajúci kúpnej zmluve)

Dátum dodania: ……………………………………………………

Názov spotrebiteľa: ……………………………………….

Adresa spotrebiteľa:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa:

……………………………………………………………………………………………
(ak je formulár zaslaný v papierovej forme)

Kontaktujte nás tu:

Bezplatné skúšanie
Ako a kde sa dá kúpiť?
Možnosť prenájmu
Všeobecná požiadavka

Rezervácia bezplatnej aplikácie 3D magnetoterapia

Zákazník SK

Ozveme sa vám najneskôr nasledujúci pracovný deň

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Táto webová stránka je chránená technológiou Google reCAPTCHA..
Podmienky službyZásady ochrany osobných údajov.

Prečo Biomag?

Vysoký výkon a účinnosť liečebných efektov.
Ayuda a mejorar la salud. Ya en 40 países de todo el mundo.
Pomáha k lepšiemu zdraviu.
Už v 40 krajinách sveta.
30 rokov skúseností v tejto oblasti, český výrobok.
Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov.

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Ako ho vyskúšať?

 • Jednoducho si objednajte bezplatnú aplikáciu pomocou tohto formulára
 • Vybraný špecialista vám zavolá na telefón
 • Dohodne čas a adresu bezplatnej aplikácie
 • Prediskutuje všetky podrobnosti a vaše otázky
 • Počas bezplatnej aplikácie sa dozviete všetky funkcie a výhody magnetoterapie Biomag 3D
 • Pohodlne podporte svoje zdravie

Certifikácia a logá

Členstvo a podpora

Platby a doprava

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.