Patentovaná 3D magnetoterapia
MDR CERTIFIED

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. so sídlom Průmyslová 1270, 50601 Jičín, IČO: 06480853 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch, ich opravu alebo vymazanie, ak sú založené na vašom súhlase. V prípade automatizovaného spracúvania máte právo na prenosnosť údajov a na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na tomto rozhodnutí. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na dostatočnú ochranu vašich údajov vzhľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a bez vášho súhlasu ich neposkytujeme na ďalšie spracovanie iným subjektom, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ochrana našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Máte právo požiadať spoločnosť Biomag Medical s.r.o. o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, v akom rozsahu a na aký účel. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v mimoriadnych situáciách najneskôr do 90 dní. Vo výnimočných prípadoch vás budeme včas informovať o predĺžení lehoty. Ak požiadate o sprístupnenie informácií, ktoré o vás máme, musíme najprv overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie patria. V žiadosti preto uveďte dostatočné identifikačné údaje. V prípade potreby máme právo vyžiadať si dodatočné informácie na vašu identifikáciu predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. V takom prípade je naším právom odôvodnene odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané alebo sa neprimerane opakujú, alebo ktorých získanie si vyžaduje neprimerané úsilie, alebo ktoré by bolo ťažké získať (zvyčajne zo záložných systémov, archívov atď.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa osobné údaje môžu časom meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás o zmene budete informovať, aby sme mohli vaše osobné údaje aktualizovať a vyhnúť sa prípadným chybám. Poskytnutie informácií o zmene údajov je nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať naše činnosti ako správca údajov. To zahŕňa vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne overíme oprávnenosť vašej žiadosti. V čase vznesenia námietky sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzí, kým sa neoverí, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že máte tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to tak, že sa obrátite na príslušný dozorný orgán na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Plukovník. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takto zaznamenané údaje nie sú presné alebo že ich spracúvame nezákonne, a ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracúvania.

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napríklad vašej e-mailovej adresy v newsletteri), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a my sme povinní údaje, ktoré spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu, vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na údaje spracúvané v súvislosti s povinnosťou plniť zmluvu, právnymi dôvodmi alebo oprávnenými záujmami. Ak sú niektoré vaše údaje uložené v záložných systémoch, ktoré automaticky zabezpečujú odolnosť všetkých našich systémov a slúžia ako ochrana pred stratou údajov v prípade havárií, nie je v našej moci tieto údaje vymazať ani zo záložných systémov a často to ani nie je technicky možné. Tieto údaje sa však aktívne nespracúvajú a nepoužívajú sa na ďalšie účely spracovania.

Kam ísť

S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť aj na adrese [email protected] alebo v našom sídle:
Biomag Medical s.r.o.
Průmyslová 1270
50601 Jičín

Webová lokalita – súbory denníka

Ak pristupujete na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracúvame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Informácie, ktoré ukladáme, zahŕňajú:

 • Vaša IP adresa
 • Otvorte stránku našej webovej stránky
 • Kód odpovede http
 • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracúvame maximálne 38 mesiacov a len na účely našej právnej ochrany.

Cookies + Podrobnosti:

Na našej webovej stránke používame tzv. „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na pevný disk počítača. Naše súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje a nedokážu vás identifikovať ako konkrétnu osobu.

 • Súbory cookie zlepšujú funkčnosť našich webových stránok Jedným z dôvodov, prečo používame súbory cookie, je lepšie pochopiť, ako sa naše webové stránky používajú, aby sme mohli zlepšiť ich atraktívnosť, obsah a funkčnosť. Súbory cookie nám napríklad pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našej webovej lokality, a ak áno, ktoré z nich a aký obsah používateľov zaujíma. Konkrétne zaznamenávame počet prístupov na stránky, počet zobrazených podstránok, čas strávený na našej webovej lokalite, poradie navštívených stránok, vyhľadávacie výrazy, ktoré ste zadali do vyhľadávača, ktoré vás k nám priviedli, krajinu, región a prípadne mesto, z ktorého bol uskutočnený prístup, internetový prehliadač, ktorý používate, a jazyk, v ktorom ste ho použili, a percento mobilných terminálov, ktoré sa prihlásili na našu webovú lokalitu.
 • Súbory cookie na cielenú online reklamu Vyhradzujeme si právo používať informácie získané prostredníctvom súborov cookie a anonymnej analýzy vášho používania webovej stránky na zobrazovanie relevantných reklám na naše špecifické služby a produkty. Veríme, že je to pre vás ako používateľa prospešné, pretože sa vám zobrazujú reklamy alebo obsah, o ktorých sa domnievame, že sú relevantné pre vaše záujmy – na základe vášho správania na webovej lokalite. Ak nechcete, aby spoločnosť Biomag Medical s.r.o. používala súbory cookie, môžete ich zo svojho počítača vymazať. Príklad, ako to urobiť, nájdete tu: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs&oco=1

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré analyzujeme pomocou tejto služby, nie sú vaše osobné údaje. Túto službu používame na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a geografických údajov, informácií o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého pristupujete na naše webové stránky. Všetky tieto informácie používame na marketingové účely, na ďalšie zlepšovanie webových stránok a obsahu a na účely právnej ochrany.

Podrobnosti na

Analýza Google

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa špeciálne súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše správanie na webovej lokalite. Informácie o vašom správaní na tejto webovej lokalite, ktoré sa zhromažďujú pomocou súboru cookie, sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Radi by sme upozornili, že služba Google Analytics používaná na tejto webovej stránke obsahuje kód na anonymizáciu vašej IP adresy (tzv. maskovanie IP). Vďaka anonymizácii IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google skracuje vašu IP adresu v rámci EÚ a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Len vo výnimočných prípadoch sa vaša úplná IP adresa prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam sa skracuje.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho správania na tejto webovej lokalite na účely zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu prevádzkovateľom webovej lokality. IP adresu, ktorú váš prehliadač prenáša do služby Google Analytics, spoločnosť Google nespája so žiadnymi inými údajmi. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zaznamenávala údaje týkajúce sa vášho správania na tejto webovej lokalite získané prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej IP adresy) a spracovávala tieto údaje stiahnutím a inštaláciou tohto doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ďalšie informácie o našich podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/ alebo https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Na štatistické účely používame aj službu Google Analytics na analýzu údajov zo služby AdWords. Ak si to neželáte, môžete túto funkciu deaktivovať pomocou Správcu predvolieb reklám(https://www.google.com/settings/ads/onweb).

Remarketing/retargeting

Na účely remarketingu spoločnosť Biomag Medical s.r.o. zhromažďuje súbory cookie uložené v prehliadači návštevníka webovej stránky. Remarketing poskytujú spoločnosti Google, Facebook a Seznam a.s. na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev návštevníka na stránke. Údaje z remarketingu používame výlučne na segmentáciu návštevníkov s cieľom poskytovať relevantnejšie reklamné správy. Segmenty sa vytvárajú na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov. Obchodné oznámenia sa zobrazujú vo vyhľadávacej sieti Google, vo vyhľadávacej sieti Google, v obsahovej sieti Google prostredníctvom služby Google DoubleClick Ad Exchange, vo vyhľadávacej sieti SEZNAM a.s. a v obsahovej sieti Seznam prostredníctvom reklamnej siete Sklik.

Sociálne siete a videá

Webové stránky spoločnosti Biomag Medical s.r.o. umožňujú aj funkciu zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácií tretích strán, ako je zdieľanie prostredníctvom tlačidla „To sa mi páči“ na Facebooku, ako aj zdieľanie v rámci sociálnych sietí Twitter, Google+. Na zdieľanie videí používame aj služby Youtube. Tieto aplikácie môžu zhromažďovať a používať informácie o vašom správaní na webových stránkach spoločnosti Biomag Medical s.r.o.

Toto spracovanie sa riadi podmienkami týchto spoločností, ktoré nájdete tu:

Odosielanie noviniek na váš e-mail

V prípade, že máte záujem dostávať ponuky produktov od spoločnosti Biomag Medical s.r.o. prostredníctvom e-mailu, ktorý nám poskytnete a súhlasíte s takýmto použitím vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výlučne na tieto účely. Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. takto získanú e-mailovú adresu neposkytuje iným subjektom. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že si už neželáte dostávať e-maily od spoločnosti Biomag Medical s.r.o. na tento účel, môžete svoj súhlas so spracovaním e-mailovej adresy uvedenej tu alebo písomne na adresu sídla spoločnosti odvolať.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite si, ako spoločnosť Biomag Medical s.r.o. spracúva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov vrátane uvedených právnych titulov, účelov a doby spracúvania pre každý záznam o spracovateľských činnostiach.

Kategória: marketing

Dopyt z webu

Právny titul Výslovný súhlas
Osobné údaje E-mail (osobné údaje), ID dotazu (Osobné údaje), IP adresa (osobné údaje), Meno (osobné údaje), Mesto (osobné údaje), Obsah správy – vrátane údajov o zdraví (citlivé údaje – zdravie), Pohlavie (osobné údaje), Predmet a správa – kontaktný formulár (citlivé údaje – zdravie), Poštové smerovacie číslo (osobné údaje), Štát (osobné údaje), Telefón (osobné údaje), Street (osobné údaje), www (Osobné údaje)
Účel spracovania Odpovedanie na otázku
Čas spracovania 5 rokov po udelení súhlasu
Procesory Zmluvný spracovateľ osobných údajov

Hlasová správa

Právny titul Výslovný súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobné údaje), IP adresa (Osobné údaje), Meno (Osobné údaje), Mesto (Osobné údaje), Obsah správy – vrátane zdravotných údajov (Citlivé údaje – Zdravie), Pohlavie (Osobné údaje), Štát (Osobné údaje), Telefón (Osobné údaje), Ulica ( Osobné údaje), www (Osobné údaje)
Účel spracovania Odpovedanie na otázku
Čas spracovania 5 rokov po udelení súhlasu
Procesory Zmluvný spracovateľ osobných údajov

Podrobnosti:

Zanechaním otázky prostredníctvom kontaktného formulára/hlasovej správy

Webová stránka spoločnosti Biomag Medical s.r.o. obsahuje formulár/hlasovú správu, ktorá umožňuje rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou. Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom takéhoto kontaktného formulára/hlasovej správy, všetky zadané osobné údaje sa automaticky uložia.

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára/hlasovej správy sú poskytnuté dobrovoľne a uchovávajú sa na účely spracovania a na účely spätného kontaktovania dotknutej osoby a zodpovedania otázky. Na tento účel kontaktný formulár obsahuje zaškrtávacie políčko, ktorým dotknutá osoba výslovne súhlasí so spracovaním ponechaných údajov. Je možné, že tieto osobné údaje budú prenesené zmluvným spracovateľom údajov.

Prenos zadaných údajov zmluvným spracovateľom osobných údajov sa uskutoční len vtedy, ak si to vyžaduje povaha alebo účel dopytu alebo miestna príslušnosť dotknutej osoby, a to vždy a výlučne v súvislosti so službami alebo produktmi spoločnosti Biomag Medical s.r.o.

Ak je dopytujúca sa osoba zo zahraničia a v rámci Európskej únie, údaje sa prenesú príslušnému zmluvnému spracovateľovi údajov (distribútorovi) na zodpovedanie daného dopytu, ktorý je na tento účel najvhodnejší.

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. odovzdáva osobné údaje na účely zodpovedania otázok len tým zmluvným spracovateľom osobných údajov v rámci Európskej únie, ktorí prijali príslušné opatrenia týkajúce sa ochrany osobných údajov (GDPR).

Ak žiadosť podá subjekt mimo Európskej únie, údaje sa môžu preniesť príslušnému zmluvnému spracovateľovi mimo rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). K takémuto prenosu údajov však dôjde len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z výnimiek pre špecifické situácie podľa článku 49 ods. 1 GDPR.

Máte právo vopred poznať konkrétneho zmluvného spracovateľa údajov, ktorému vaše údaje v súlade s vyššie uvedenými pravidlami odovzdáme. Ak si želáte uplatniť toto právo, radi vám poskytneme tieto informácie na telefónnom čísle +420 493 691 697.

Dotazník – Biomag – extra

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (osobné údaje), Fotografia (osobné údaje), ID dotazu (Osobné údaje), Meno (osobné údaje), Kópia dokladu o kúpe (osobné údaje), Mesto (osobné údaje), Na čo sa zariadenie používa – Biomag extra (citlivé údaje – zdravie), Oblasť alebo povolanie (Osobné údaje), Adresa (osobné údaje), Priezvisko (osobné údaje), Spoločnosť (osobné údaje), Štát (osobné údaje), Telefón (osobné údaje), Titul pred menom (osobné údaje), Titul za menom (osobné údaje)
Účel spracovania Poskytnutie predĺženej záruky na prístroje Biomag a zverejnenie skúseností zákazníkov s prístrojmi Biomag
Čas spracovania 5 rokov po udelení súhlasu

Journal of Clinical Trials

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (osobné údaje)
Účel spracovania Zasielanie najnovších štúdií v oblasti vplyvu magnetoterapie na ľudské zdravie a ďalších informácií týkajúcich sa produktov spoločnosti Biomag Medical s.r.o.
Čas spracovania 5 rokov po udelení súhlasu

Kontaktný formulár – záujem o pracovnú pozíciu

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobné údaje), Meno (Osobné údaje), Mesto (Osobné údaje), Predmet a správa – kontaktný formulár záujemca o prácu (Osobné údaje), Priezvisko (Osobné údaje), Štát (Osobné údaje), Telefón (Osobné údaje), Ulica ( Osobné údaje), www (Osobné údaje)
Účel spracovania Záujem o prácu
Čas spracovania 5 rokov po ukončení výberového konania
Príjemcovia Zmluvný spracovateľ osobných údajov

Kategória.

Objednať Biomag

Právny titul Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobné údaje), DIC (Osobné údaje), E-mail (Osobné údaje), Meno (Osobné údaje), Mesto (Osobné údaje), Priezvisko (Osobné údaje), PSČ (Osobné údaje), Telefón (Osobné údaje), Ulica ( Osobné údaje)
Účel spracovania Predaj zariadenia
Čas spracovania Počas trvania zmluvy alebo zákonných povinností
Príjemcovia Zmluvný spracovateľ osobných údajov

Dátum poslednej revízie 22.5.2018

Kde pomáha terapia pulzným magnetom Biomag 3D?

Zariadenia na 3D pulznú magnetoterapiu spoločnosti Biomag v súčasnosti pomáhajú ľuďom na všetkých kontinentoch. Tisíce spokojných používateľov a renomovaných kliník používajú inovatívne prístroje Biomag na ceste za lepším zdravím.

Londýn

Spojené kráľovstvo

Rím

Taliansko

Barcelona

Španielsko

Berlín

Nemecko

Paríž

Francúzsko

Viedeň

Rakúsko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazília

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstan

Rijád

Saúdská Arábie

Varšava

Poľsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené Štáty Americké

Kontaktujte nás tu:

Bezplatné skúšanie
Ako a kde sa dá kúpiť?
Možnosť prenájmu
Všeobecná požiadavka

Rezervácia bezplatnej aplikácie 3D magnetoterapia

Zákazník SK

Ozveme sa vám najneskôr nasledujúci pracovný deň

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Táto webová stránka je chránená technológiou Google reCAPTCHA..
Podmienky službyZásady ochrany osobných údajov.

Prečo Biomag?

Vysoký výkon a účinnosť liečebných efektov.
Ayuda a mejorar la salud. Ya en 40 países de todo el mundo.
Pomáha k lepšiemu zdraviu.
Už v 40 krajinách sveta.
30 rokov skúseností v tejto oblasti, český výrobok.
Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov.

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Ako ho vyskúšať?

 • Jednoducho si objednajte bezplatnú aplikáciu pomocou tohto formulára
 • Vybraný špecialista vám zavolá na telefón
 • Dohodne čas a adresu bezplatnej aplikácie
 • Prediskutuje všetky podrobnosti a vaše otázky
 • Počas bezplatnej aplikácie sa dozviete všetky funkcie a výhody magnetoterapie Biomag 3D
 • Pohodlne podporte svoje zdravie

Certifikácia a logá

Členstvo a podpora

Platby a doprava

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.