Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Biomag Medical s.r.o. so sídlom 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČO 06480853 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Biomag Medical s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Biomag Medical s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto údaje odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty údajov pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto údaje nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail privacy@biomag.cz alebo na sídlo našej spoločnosti:

Biomag Medical s.r.o.
1270, Průmyslová
50601 Jičín

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

 • Vaša Adresa IP
 • Otváraná stránka nášho webu
 • Kód odpovede http
 • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Cookies + Podrobnosti:

Na našich internetových stránkach používame tzv. “Cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uchováva na harddisku Vášho počítača. Naše cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje a nie sú schopné Vás identifikovať ako konkrétnu osobu.

 •  Cookies zlepšujú funkčnosť našich internetových stránok
  Jedným z dôvodov využívania cookies je, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sú naše internetové stránky používané, a mohli tak zlepšiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našich internetových stránok, a ak áno, tak ktoré z nich a aký obsah je pre používateľa zaujímavý. Konkrétne zaznamenávame počet prístupov na stránku, počet zobrazených podstránok, množstvo času stráveného na našich internetových stránkach, poradie navštívených stránok, ktoré výrazy zadané do vyhľadávača vás k nám doviedli, krajinu, región a, ak je to potrebné, mesto, z ktorého bol prístup vykonaný, aký internetový prehliadač a v akom jazyku používate a percento mobilných terminálov, ktoré sa prihlásia na naše internetové stránky.
 •  Cookies pre cielenú online reklamu
  Vyhradzujeme si právo využívať informácií, ktoré sme získali prostredníctvom cookies a anonymné analýzy vášho spôsobu používania internetových stránok, podľa ktorých sa zobrazujú zodpovedajúce reklamy na naše konkrétne služby a produkty. Veríme, že toto je pre vás ako používateľa prínosom, pretože sa Vám ukazujú reklamy či obsah, o ktorých sme presvedčení, že zodpovedajú Vašim záujmom – na základe Vášho správania na internetových stránkach.
  Ak nechcete, aby spoločnosť Biomag Medical s.r.o. mohla využívať súbory cookies, môžete ich z Vášho počítača vymazať. Príklad, ako toto urobiť nájdete tu: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs&oco=1

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Podrobnosti

Google analytics

Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu webových analytík spoločnosti Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využíva špeciálne súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu vášho správania na internetových stránkach. Informácie o vašom správaní na týchto internetových stránkach získané vďaka súboru cookie sú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Chceli by sme zdôrazniť, že služba Google Analytics používaná na týchto internetových stránkach obsahuje kód na anonymizáciu vašej IP adresy (tzv. IP maskovanie). Vďaka IP anonymizácii na týchto internetových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google na územie EÚ a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA odovzdaná vaša plná IP adresa a tam skrátená.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho správania na týchto internetových stránkach za účelom zostavenia správ o aktivitách na internetových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na internetových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľom internetových stránok. IP adresa, ktorá je odovzdaná Google Analytics pomocou vášho prehliadača nie je spoločnosťou Google spájaná s ďalšími údajmi. Ďalej máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby zaznamenávala údaje súvisiace s vaším správaním na tejto internetovej stránke získané prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) a tiež, aby tieto údaje spracovávala, stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany súkromia nájdete na: https://www.google.com/analytics/terms/ alebo https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Google Analytics používame na štatistické účely tiež k analýze dát z AdWords. Ak si toto neprajete, môžete funkciu deaktivovať pomocou Ad Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb).

Remarketing/retargeting

Na účely remarketingu Biomag Medical s.r.o. zhromažďuje súbory cookie uložené v prehliadači návštevníka webu. Remarketing je zaistený firmami Google, Facebook a Zoznam a.s. na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev návštevníka stránok. Údaje z remarketingu používame výhradne na segmentáciu návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania sa návštevníkov. Komerčné informácie sú zobrazované vo Vyhľadávaní Google, Vyhľadávacej sieti Google, v Obsahovej sieti Google prostredníctvom reklamnej siete Google DoubleClick Ad Exchange, vo Vyhľadávacej sieti ZOZNAM a.s. a v Obsahovej sieti Zoznam prostredníctvom reklamnej siete Sklik.

Sociálne siete a videá

Webové stránky Biomag Medical s.r.o. tiež umožňujú funkciu zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácií tretích strán, ako napríklad zdieľanie prostredníctvom tlačidla “Like” spoločnosti Facebook, ďalej zdieľanie v rámci sociálnych sietí Twitter, Google+. Ďalej využívame služby Youtube na zdieľanie videí. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom správaní na stránkach Biomag Medical s.r.o..

Toto spracovanie sa riadi podmienkami týchto spoločností, ktoré nájdete tu:

Facebook           https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter                https://twitter.com/privacy
Google+              https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
YouTube             https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Instagram           https://help.instagram.com/196883487377501

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte záujem od Biomag Medical s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. Biomag Medical s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Biomag Medical s.r.o.  nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako Biomag Medical s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Marketing

Otázka z webu

Právny základVýslovný súhlas
Osobné údajeE-mail (Osobný údaj), ID otázky (Osobný údaj), IP adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Mesto (Osobný údaj), Obsah správy – vrátane zdravotných údajov (Citlivý údaj – Zdravotný stav), Pohlavie (Osobný údaj), Predmet a správa – kontaktný formulár (Citlivý údaj – Zdravotný stav), PSČ (Osobný údaj), Štát (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Ulica (Osobný údaj), www (Osobný údaj)
Účel spracovaniaOdpoveď na otázku
Doba spracovania5 rokov od poskytnutia súhlasu
SprostredkovateliaZmluvný zpracovateľ osobných údajov

Hlasová správa

Právny základVýslovný súhlas
Osobné údajeE-mail (Osobný údaj), ID otázky (Osobný údaj), IP adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Mesto (Osobný údaj), Obsah správy – vrátane zdravotných údajov (Citlivý údaj – Zdravotný stav), Pohlavie (Osobný údaj), Predmet a správa – kontaktný formulár (Citlivý údaj – Zdravotný stav), PSČ (Osobný údaj), Štát (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Ulica (Osobný údaj), www (Osobný údaj)
Účel spracovaniaOdpoveď na otázku
Doba spracovania5 rokov od poskytnutia súhlasu
SprostredkovateliaZmluvný zpracovateľ osobných údajov

Podrobnosti:

Zanechanie otázky prostredníctvom kontaktného formulára/hlasovej správy
Webové stránky spoločnosti Biomag Medical s.r.o. obsahujú formulár/ možnosť zanechania hlasovej správy, ktorý umožňuje rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou. Ak dotknutá osoba kontaktuje správcu prostredníctvom takého kontaktného formulára/hlasovej správy, všetky osobné údaje zadané do kontaktného formulára sú automaticky uložené.

Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdáva prostredníctvom kontaktného formulára/hlasovej správy, sú poskytnuté dobrovoľne a sú uložené za účelom spracovania a za účelom spätného kontaktovania dotknutej osoby a zodpovedania otázky. Za týmto účelom je súčasťou kontaktného formulára zaškrtávacie políčko, že dotknutá osoba výslovne súhlasí so spracovaním vkladaných údajov. Je možné, že tieto osobné údaje môžu byť odovzdávané zmluvným spracovateľom osobných údajov.

Odovzdanie vložených dát zmluvným spracovateľom osobných údajov sa deje len v okamihu, keď to vyžaduje charakter alebo účel otázok alebo miestna príslušnosť pýtajúcej sa dotknutej osoby, vždy a výhradne v súvislosti so službami alebo produktami spoločnosti Biomag Medical s.r.o..
Ak je pýtajúca sa dotknutá osoba zo zahraničia, a to v rámci Európskej únie, sú údaje odovzdané príslušnému zmluvnému spracovateľovi osobných údajov (distribútorovi) na zodpovedanie danej otázky, ktorý pre tento účel najlepšie vyhovuje.

Biomag Medical s.r.o. prenáša osobné údaje za účelom zodpovedania otázok iba tým zmluvným spracovateľom osobných údajov v rámci priestoru Európskej únie, ktorí prijali príslušné opatrenia ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR).

Ak je otázka podaná subjektom mimo oblasť Európskej únie, možno údaje poskytovať príslušnému zmluvnému spracovateľovi mimo oblasť platnosti Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). K takémuto odovzdaniu údajov však dôjde len v prípade, že je splnená aspoň jedna z výnimiek pre špecifické situácie podľa článku 49 odseku 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Máte právo vopred poznať konkrétneho zmluvného spracovateľa osobných údajov, ktorému Vaše údaje odovzdáme podľa vyššie uvedených pravidiel. Ak chcete toto právo využiť, ochotne Vám túto informáciu oznámime na telefónnom čísle +420 493 691 697.

Dotazník – Biomag – extra

Právny základSúhlas
Osobné údajeEmail (Osobný údaj), Fotografie (Osobný údaj), ID dotazu (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Kopia dokladu o nákupe (Osobný údaj), Mesto (Osobný údaj), Na čo je prístroj aplikovaný – Biomag extra (Citlivý údaj – Zdravotný stav), Obor či profesia (Osobný údaj), Oslovenie (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Spoločnosť (Osobný údaj), Štát (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Titul pred menom (Osobný údaj), Titul za menom (Osobný údaj)
Účel spracovaniaPoskytnutie predĺženej záruky na prístroje Biomag a publikovanie skúsenosti zákazníka s prístrojmi Biomag
Doba spracovania5 rokov od poskytnutia súhlasu

Magazín klinických štúdií

Právny základSúhlas
Osobné údajeE-mail (Osobný údaj)
Účel spracovaniaZasielanie najnovších štúdií v oblasti vplyvu magnetoterapie na ľudské zdravie a iných informácií súvisiacich s produktami Biomag Medical s.r.o.
Doba spracovania5 rokov od poskytnutia súhlasu

Kontaktný formulár – záujem o pracovnú pozíciu

Právny základSúhlas
Osobné údajeE-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Mesto (Osobný údaj), Predmet a správa – kontaktný formulár záujem o pracovnú pozíciu (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Štát (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Ulica (Osobný údaj), www (Osobný údaj)
Účel spracovaniaZáujem o pracovnú pozíciu
Doba spracovania5 rokov po ukončení výberového konania
SprostredkovateliaZmluvný spracovateľ osobných údajov

Kategória: Predaj

Objednávka prístroja Biomag

Právny základPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIC (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Mesto (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), PSČ (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj), Ulica (Osobný údaj)
Účel spracovaniaPredaj prístroja
Doba spracovaniaPo dobu trvania zmluvy alebo zákonných povinností
PríjemcoviaZmluvné prepravné spoločnosti

Dátum poslednej revízie 22.5.2018