Patentovaná 3D magnetoterapia
MDR CERTIFIED

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Obchodné podmienky – Biomag Medical s.r.o.

na uzatváranie zmlúv na diaľku, najmä na uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom telefónu

Biomag Medical s.r.o.
Sídlo Průmyslová 1270, Jičín 506 01
ID 06480853,
v obchode. zapísané v registri vedenom KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 40325
ďalej len„predávajúci“

E-mail: [email protected]
www : https://www.biomag.cz, https://www.biomag-magnetoterapia.sk/?post_type=rm_content_editor&p=7650en
telefón: 775 247 550

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, INFORMÁCIE

 • Predávajúci, okrem iného. ako výrobca a distribútor prístrojov na liečbu pulznou magnetoterapiou prevádzkuje v Jičíne „kamennú predajňu“ a obchod sprostredkúva aj prostredníctvom telefonátov. Tieto obchodné podmienky (ďalej lenobchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanoveniami nového Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len„kúpna zmluva„) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) telefonicky.
 • Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. mája 2018, pričom predávajúci ich môže zmeniť alebo doplniť, pričom každá takáto zmena alebo doplnenie je platné odo dňa zverejnenia úplného znenia obchodných podmienok na webovej stránke. Práva a povinnosti vyplývajúce z obchodných vzťahov pred účinnosťou týchto Obchodných podmienok alebo ich zmien a doplnkov sa riadia predchádzajúcimi Obchodnými podmienkami.
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle čl. NOZ.
 • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 • Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Pri uzatváraní transakcie telefonicky je kupujúci povinný poskytnúť všetky informácie správne a pravdivo. správne a pravdivo odpovedať na otázky, ktoré vám predávajúci položí po telefóne.
 • Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä telefónu, pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 • Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby jeho operátora.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok, v lehotách a v súlade s postupom uvedeným nižšie v týchto obchodných podmienkach.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu telefonicky, prostredníctvom monitorovaného hovoru, na základe ponuky predávajúceho alebo dopytu kupujúceho. V oboch prípadoch osoba konajúca za predávajúceho v jeho mene vykonáva kvalifikované zisťovania a podáva ponuky, ktoré tvoria obsah zmluvy.
 • Ponuke (dopytu) tovaru a uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže predchádzať zmluvný vzťah o výpožičke uzatvorený na dobu 14 dní, ak nie je dohodnuté inak, uzatvorený za účelom otestovania tovaru.
 • Obsah monitorovaného telefonického hovoru zahŕňa predzmluvnú komunikáciu podľa čl. § 1811 ods. 2a ods. 2 písm. a) § 1820 ods. 1 NOZ.
 • Predávajúci je povinný prepísať obsah tel. ako záznam o uzavretí zmluvy a jej obsahu, ktorý sa má doručiť kupujúcemu.
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptáciou, t. j. výslovným súhlasom kupujúceho s návrhom kúpnej zmluvy oznámeným telefonicky.
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa, že náklady spojené s dodaním tovaru sú zahrnuté v kúpnej cene.
 • V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny bude objednaný tovar dodaný kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci už nemá tovar v držbe na základe vopred uzavretej zmluvy o pôžičke.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a doručí ho kupujúcemu spolu s tovarom (pozri článok 3. Dodanie tovaru).
 • Pri doručení tovaru na dobierku prostredníctvom „Balíka do ruky Českej pošty“ účtujeme poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka Českej pošty. Pri nákupe nad 10.000,- Kč je poštovné zdarma.

3. DODANIE TOVARU

 • Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu kompletný tovar najneskôr do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň.
 • V prípade, že kupujúci už vlastní tovar na základe predchádzajúcej zmluvy o výpožičke, za deň prevzatia tovaru kupujúcim sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, keď uplynula lehota výpožičky.
 • V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 • V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.
 • Predávajúci doručí kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie, certifikáty, súčasne s tovarom, ak je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, inak najneskôr do 10 dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky.
 • Od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, nemožno odstúpiť.
 • Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu do 14 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Na uľahčenie komunikácie sa odporúča uviesť v odstúpení od zmluvy dátum nákupu alebo číslo zmluvy, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia.
 • Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho: Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: [email protected]
 • Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu plne zodpovedajúcu kúpnej cene a nákladom zaplateným za jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, a to rovnakým spôsobom, akým prijal platbu od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka viacero možností v rámci určitého spôsobu dodania, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Kupujúci je povinný zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote. Tovar by sa mal vrátiť predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, a nesmie vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, preto nie je možné vrátiť tovar na dobierku.
 • Ak je vrátený tovar poškodený v dôsledku porušenia povinností kupujúceho, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru (škodu) a započítať ju na vrátenú kúpnu cenu.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred prevzatím tovaru. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru, ale v čase, keď bol tovar predávajúcim preukázateľne odoslaný kupujúcemu, platia podmienky, ako keby k odstúpeniu od zmluvy došlo po prevzatí tovaru.
 • Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5. OCHRANA ÚDAJOV

 • Kupujúci súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje bude predávajúci spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 na účely plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný o tom, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a má právo tieto údaje zmeniť alebo písomne vyjadriť svoj nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Kupujúci môže oznámiť predávajúcemu, že si želá ukončiť zasielanie obchodných oznámení, ak s tým predtým súhlasil, na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej alebo tlačenej forme.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi českým právom, aj keď je kupujúcim zahraničná osoba.
 • Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
 • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok si vyžadujú písomnú formu.
 • Pri riešení sťažností sa postupuje podľa Reklamačného poriadku spoločnosti Biomag Medical s.r.o.(na stiahnutie).
 • Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne.
 • Vzor poučenia o práve odstúpiť od zmluvy a vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú prílohou obchodných podmienok.

V Jičíne dňa 25. máj 2018

Biomag Medical s.r.o.

Tu si môžete stiahnuť Všeobecné podmienky.

Vzor oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy – Biomag Medical s.r.o.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
1.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď
dátum, kedy vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar alebo kedy vy alebo
Poslednú zásielku prevezme vami určená tretia strana (iná ako dopravca).
1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte informovať obchodníka o svojom odstúpení od tejto zmluvy. spoločnosť:

Biomag Medical s.r.o.
Sídlo Průmyslová 1270 , Jičín 506 01
ID 06480853,
v obchode. zapísané v registri vedenom KS v Hradci Králové v odd. C, vložka 40325
E-mail: [email protected]
www : https://www.biomag.cz, www.biomag-medical.com
telefón: +420 775 247 550

formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie ste povinní tak urobiť.

Na našej webovej stránke https://www.biomag.cz môžete tiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jasné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.“

1.4 Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady.
2.2

a) Prevzatie tovaru
Tovar ste povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, vrátiť alebo nám ho odovzdať na adrese Jičín, Průmyslová 1270, PSČ 506 01.
b) Náklady spojené s vrátením tovaru
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.“

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy – Biomag Medical s.r.o.

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy) – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný poriadok Biomag Medical s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom reklamačného poriadku je stanoviť základné zásady a princípy, požiadavky, podmienky a postupy predávajúceho a kupujúceho, fyzickej alebo právnickej osoby, pri vybavovaní reklamácií podaných kupujúcim. Ak sa na určitý tovar vzťahuje záruka kvality, reklamáciu možno uplatniť len počas záručnej lehoty.
 2. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ„) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Právo„) a vzťahuje sa na zdravotnícke pomôcky a iný tovar (ďalej len „tovar“ alebo „vec“), v súvislosti s ktorou kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za akosť pri prevzatí (§ 2161 OZ) alebo uplatňuje práva zo záruky za akosť počas záručnej doby (§ 2113 OZ) (ďalej len „Sťažnosti„).
 3. Zákazníkom je buď kupujúci – spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len„kupujúci – spotrebiteľ„) alebo kupujúci – podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len„kupujúci – podnikateľ„). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sa ďalej spoločne označujú ako„kupujúci“.
 4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý priamo dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.

II. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady (kvalita pri prevzatí – § 2161 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
  • spĺňa požiadavky na kvalitu, t. j. má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho alebo výrobcu,
  • vec je vhodná na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jej použitie alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
  • je vecou primeraného množstva,
  • vec je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
 3. V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka predávajúceho na kvalitu tovaru, predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude počas záručnej doby vhodný na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
 4. K tovaru je priložený doklad o predaji tovaru (daňový doklad), ktorý sa používa na podanie reklamácie.

III. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru

A. Zodpovednosť za kvalitu pri preberaní

 1. Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho vzniká aj z neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
 2. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú mal pri vynaložení bežnej starostlivosti poznať pri uzatváraní zmluvy. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva poškodenia tovaru a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 3. Ak sa chyba objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa položka za chybnú pri prevzatí.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 5. V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim je okamihom prevzatia tovaru okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Ak kupujúci tovar pri prevzatí neprehliadne, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) existovali už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Neskoršia reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu tovaru. Predávajúci má však možnosť preukázať, že neexistuje rozpor s kúpnou zmluvou.
 6. Kupujúci-spotrebiteľ môže reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou na adresu Biomag Medical s.r.o., Průmyslová 1270, 506 1 Jičín alebo ho môže uplatniť osobne v prevádzke predávajúceho (Biomag Medical s.r.o., Průmyslová 1270, 506 1 Jičín – od 7.00 do 15.00 hod.).
 7. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu prepravnou službou, mal by Kupujúci vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky prepravy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Okrem reklamovaného tovaru (vrátane kompletného príslušenstva) priloží kupujúci k zásielke kópiu dokladu o kúpe, podrobný opis reklamovanej vady a svoje kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla. čísla alebo e-mailové adresy.
 8. Kupujúci je povinný predložiť originál dokladu o kúpe tovaru alebo riadne vyplnený záručný list od iného predávajúceho (ak bol predávajúcim iný podnikateľský subjekt ako predávajúci Biomag Medical s.r.o.).
 9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď sa vyskytla vada alebo škoda:
  • mechanické poškodenie tovaru
  • preukázaným zásahom do predmetu, živelnou udalosťou alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby, ak je predmet zapečatený,
  • preukázateľne nesprávne použitie,
  • použitie v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi na obale,
  • používaním v rozpore so všeobecne uznávanými pravidlami používania,
  • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými účinkami nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo určené výrobcom alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
 10. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním.
 11. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy o kúpe spoplatneného Tovaru, sa nemôže vzťahovať záruka alebo zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť darček predávajúcemu v pôvodnom stave s prihliadnutím na mieru bežného opotrebenia.

B. Zodpovednosť v rámci záruky kvality

 1. Záruka kvality je dobrovoľné vyhlásenie predávajúceho o kvalite predávaného tovaru.
 2. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude počas trvania záruky vhodná na obvyklý účel a zachová si svoje obvyklé vlastnosti. Záruka za kvalitu je osobitným režimom zodpovednosti predávajúceho, ktorý je nezávislý od zákonnej zodpovednosti. Práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky sú nezávislé od jeho zákonných práv.
 3. Poskytnutie záruky za akosť oprávňuje kupujúceho bez ohľadu na zavinenie predávajúceho na plnenie, ktorého dlh a rozsah sa riadi obsahom poskytnutej záruky. Pre obsah záruky je rozhodujúce záručné vyhlásenie, ktoré poskytne predávajúci.
 4. Na uplatnenie práva zo záruky za akosť sa primerane (mutatis mutandis) vzťahujú ustanovenia tohto reklamného poriadku o zodpovednosti za akosť pri prevzatí (reklamácii) a o vybavovaní reklamácií.
 5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka za akosť predávajúceho, v záručnej dobe.
 6. Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave. V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.

IV. Práva kupujúceho z chybného plnenia

 1. V prípade, že tovar nemá v čase prevzatia kvalitu podľa § 2161 zákona č. 89/2012 Z. z. a po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, má kupujúci práva stanovené v § 2169 zákona č. 89/20123 Z. z., t. j:
  • ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 2161, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti;
  • ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
  • Kupujúci má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

V. Vybavovanie sťažností

 1. Kupujúci-spotrebiteľ musí reklamáciu vrátane odstránenia vady vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci-spotrebiteľ nárok na rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je pre kupujúceho – podnikateľa záväzná.
 2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže informovať o reklamačnom konaní na adrese prevádzkarne, v ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na linke zákazníckeho servisu 493 538 730.
 3. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie. Kupujúci je povinný odovzdať tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 4. Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamačné konanie kompletný. Okrem reklamovaného tovaru (vrátane kompletného príslušenstva) priloží kupujúci k zásielke kópiu dokladu o kúpe, podrobný opis reklamovanej vady a svoje kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla. čísla alebo e-mailové adresy. V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je potrebná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dodaním chýbajúcich častí.
 5. Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad pri uplatnení reklamácie. Kupujúci je povinný pri vyhotovení reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdí podpisom reklamačného protokolu. Reklamačný protokol obsahuje informácie o tom, kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje. Ak kupujúci-spotrebiteľ poslal výrobok na reklamačné konanie prostredníctvom prepravnej služby, dostane reklamačný protokol e-mailom alebo prepravnou službou.

VI. Odber tovaru zo záručnej opravy

 1. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailu alebo telefonicky. Ak bol tovar odoslaný prepravnou službou, bude po spracovaní odoslaný na adresu kupujúceho.
 2. Predávajúci vydá alebo zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o oprave a dobe trvania reklamácie alebo dôvody zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy bola reklamácia vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 50 Sk za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru.
 4. Pri vydávaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý dostal pri prevzatí tovaru na reklamáciu, resp. musia preukázať svoju totožnosť.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 04. 2016. Zmeny v postupe podávania sťažností sa môžu zmeniť.

V Jičíne dňa 10. 04. 2016

Petr Hrnčíř, Biomag Medical s.r.o.

Kontaktujte nás tu:

Bezplatné skúšanie
Ako a kde sa dá kúpiť?
Možnosť prenájmu
Všeobecná požiadavka

Rezervácia bezplatnej aplikácie 3D magnetoterapia

Zákazník SK

Ozveme sa vám najneskôr nasledujúci pracovný deň

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Táto webová stránka je chránená technológiou Google reCAPTCHA..
Podmienky službyZásady ochrany osobných údajov.

Prečo Biomag?

Vysoký výkon a účinnosť liečebných efektov.
Ayuda a mejorar la salud. Ya en 40 países de todo el mundo.
Pomáha k lepšiemu zdraviu.
Už v 40 krajinách sveta.
30 rokov skúseností v tejto oblasti, český výrobok.
Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov.

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Ako ho vyskúšať?

 • Jednoducho si objednajte bezplatnú aplikáciu pomocou tohto formulára
 • Vybraný špecialista vám zavolá na telefón
 • Dohodne čas a adresu bezplatnej aplikácie
 • Prediskutuje všetky podrobnosti a vaše otázky
 • Počas bezplatnej aplikácie sa dozviete všetky funkcie a výhody magnetoterapie Biomag 3D
 • Pohodlne podporte svoje zdravie

Certifikácia a logá

Členstvo a podpora

Platby a doprava

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.